Εταιρικό Προφίλ

 

Σκοπός της εταιρίας είναι :

1.    Η Κατασκευή, Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2244/1994, 2773/99, 3428/2005,3468/2006 και 3851/2010 όπως ισχύουν σήμερα και όπως τυχόν τροποποιηθούν στο μέλλον  αλλά και με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων επιτρέπεται η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, επιδότηση, επιχορήγηση  και εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας στη περιοχή Ξεροβουνίου του Δήμου Ναυπακτίας Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

2.    Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως Τεχνικών Έργων, Δημοσίων, Δημοτικών, Ιδιωτικών  και γενικά νομικών προσώπων ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

3.    Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών.

4.    Η απόκτηση, πώληση, προμήθεια, εμπορία ανεμογεννητριών, μηχανημάτων, εργαλείων, προϊόντων και εν γένει εξοπλισμού με προέλευση την Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

5.    Η πώληση, εμπορία και κάθε είδους διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής  ενέργειας από τις ανωτέρω Μονάδες και η διενέργεια των σχετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων